Học kết hợp

: 10h30, ngày 19/12/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về vấn đề học kết hợp - kết hợp các thuật toán khác nhau làm cho việc học máy thực hiện hiệu quả hơn, đưa ra kết quả chính xác hơn, ...


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm