Graphic Sequence

: 08h00, ngày 27/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo sẽ trình bày điều kiện cần và đủ và thuật toán kiểm tra để một dãy hữu hạn các số tự nhiên là dãy bậc của các đỉnh trong một đồ thị đơn vô hướng và đồ thị đơn vô hướng liên thông.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

03/03/2017. Graphic Sequence