Graphic Sequence

: 08h30, ngày 06/03/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày về chuỗi đồ thị (chuỗi số là bậc của các đỉnh của một đồ thị), khảo sát một số điều kiện cần và đủ cũng như các ứng dụng.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

24/02/2017. Graphic Sequence