Giới thiệu về máy học

: 10h30, ngày 21/11/2016 (Thứ Hai)

: 104D3

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo là mở đầu loạt bài về máy học, tập trung vào giới thiệu khái niệm cơ bản của máy học, các ứng dụng, và tóm lược nội dung các bài trình bày tiếp theo.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

20/11/2016. Bài toán k-màu