Giới thiệu về mạng Neural

: 09h00, ngày 27/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Đào Mạnh Tuấn

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về mạng Neural nhân tạo được sử dụng trong các bài toán khai phá dữ liệu. Các dạng mạng Neural như mạng truyền thẳng, mạng lan truyền ngược, các thuật toán luyện tham số, luyện cấu trúc sẽ được đề cập.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

24/02/2017. Graphic Sequence
03/03/2017. Graphic Sequence