Giới thiệu một số phương pháp phân đoạn ảnh

: 09h30, ngày 06/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Đinh Huy Tuấn

: ĐH BKHN

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày sơ lược khái niệm phân đoạn ảnh, các phương pháp phân đoạn ảnh và một số vấn đề ứng dụng liên quan.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

06/01/2017. Máy học