Generalized convolutions with weight-function for Discrete-time Fourier cosine and Fourier sine transforms

: 09h00, ngày 28/03/2018 (Thứ Tư)

: D3106 b

: Seminar Giải tích

: NCS Nguyễn Anh Đài

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm