Generalized convolutions Kontorovich-Lebedev

: 09h30, ngày 28/12/2016 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Pham Van Hoang

: NCS ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

14/12/2016. Học kết hợp
06/01/2017. Máy học