Generalized convolutions for Fourier cosine transform on the time scales

: 09h00, ngày 23/05/2018 (Thứ Tư)

: D3106 b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Thị Hồng Phượng

: NCS DHBK Hà Nôi


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm