Generalized convolution for Integrai transforms . Inequalities in convolution and applications

: 09h30, ngày 15/10/2014 (Thứ Tư)

: C10. 208

: Seminar Giải tích

: Bui Minh Khoi and Nguyen Minh Phuong

: ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

tom tat bao cao 1 (2) TOM TAT BC.doc


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm