Fourier cosine integral transform on the time scales

: 09h30, ngày 14/12/2016 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyen Thi Hong Phuong

: NCS DHBK Hà Nôi


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

14/12/2016. Học kết hợp