Fake Account Detection

: 08h00, ngày 09/11/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Đào Mạnh Tuấn

: Icomm Vietnam

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các thuật toán dựa trên đồ thị (graph based) và dựa trên đặc trưng (feature based) để xác định các tài khoản facebook giả mạo với mục đích tăng tương tác của các tin, bài trên mạng xã hội.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm