Existence theorem and iterative algorithms for a class of ill-posed bilevel variational inequalities

: 14h00, ngày 29/09/2015 (Thứ Ba)

: Phòng hội thảo 208 - C10

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Trần Việt Anh


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm