Effects of Intraguild Predation on Resource Competition

: 14h00, ngày 20/02/2014 (Thứ Năm)

: 208 - C10, ĐHBK Hà Nội

: Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

: Nguyễn Ngọc Doanh

: Đại học Bách Khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm