Dự báo chỉ số chứng khoán bằng mạng Neural và mô hình chuỗi thời gian ARIMA

: 10h00, ngày 06/03/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Đào Mạnh Tuấn

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về việc sử dụng mô hình mạng Neural và mô hình chuỗi thời gian ARIMA (tích hợp tự hồi quy - trung bình trượt), ứng dụng trong dự báo chỉ số chứng khoán của Việt Nam. Báo cáo so sánh hai phương pháp cũng như nêu ra cách thức kết hợp hai phương pháp với nhau để mô hình dự báo hiệu quả và chính xác hơn.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

03/03/2017. Graphic Sequence