Đồ thị thu gọn và định lý Robertson-Seymours

: 08h30, ngày 10/04/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Văn Quyết

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các đồ thị thu gọn (graph minor) và tiếp cận cho định lý Robertson-Seymours về quan hệ thứ tự trên các đồ thị vô hướng.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm