Differentiated oligopolisticn markets with concave cost functions via Ky Fan inequalities

: 14h00, ngày 09/05/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Nguyễn Văn Quý


Đánh giá bài viết

Differentiated oligopolisticn markets with concave cost functions via Ky Fan inequalities
5 (100%) 1 vote

Xem thêm