Điểm dư thừa

: 08h30, ngày 17/04/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về khái niệm điểm dư thừa và ứng dụng trong bài toán tập độc lập có lực lượng lớn nhất.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm