Đại số tổ hợp và lý thuyết đồ thị

: 09h30, ngày 19/12/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Đình Nam

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày một tiếp cận liên kết giữa đại số tổ hợp và các cấu trúc, tham số cơ bản của đồ thị. Dựa trên góc nhìn đại số, các khái niệm của lý thuyết đồ thị được mô tả lại, tổng quát hóa, và khảo sát sâu sắc hơn thông qua các xem xét đại số.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

14/12/2016. Học kết hợp
06/01/2017. Máy học