Credit Scoring

: 10h15, ngày 28/11/2017 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Minh Tâm

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các vấn đề liên quan đến credit scoring, chấm điểm tín dụng khách hàng trong các quyết định cấp vốn tín dụng của ngân hàng.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

20/11/2017. Mạng Neural