Cosine integral transform on the time scales

: 08h30, ngày 10/10/2018 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Trần Kim Hương

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm