Convergence rate of a modified extragradient method for pseudomonotone variational inequalities

: 14h00, ngày 03/11/2015 (Thứ Ba)

: Phòng Xêmina 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Phùng Minh Đức


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm