Các thuật toán duyệt cây

: 08h30, ngày 13/03/2017 (Thứ Hai)

: P104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Đắc Thắng

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số phương pháp duyệt cây trong đồ thị.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

03/03/2017. Graphic Sequence