Bước đầu nghiên cứu Hệ động lực mờ bức tranh

: 14h30, ngày 08/05/2017 (Thứ Hai)

: P104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày sơ lược về Hệ động lực, hệ động lực mờ và các nghiên cứu ban đầu về hệ động lực trong tập mờ bức tranh.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm