Bài toán tập có lực lượng lớn nhất

: 10h00, ngày 07/11/2016 (Thứ Hai)

: D3-104

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Thị Phương Thảo

: ĐHBKHN - KSTN K60


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

20/11/2016. Bài toán k-màu