Bài toán suy diễn mờ trong tập mờ bức tranh

: 14h30, ngày 27/02/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về phương pháp suy diễn mờ trên tập mờ bức tranh.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

24/02/2017. Graphic Sequence
03/03/2017. Graphic Sequence