Bài toán suy diễn mờ trong tập mờ bức tranh

: 14h30, ngày 06/03/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày về suy diễn mờ cũng như ứng dụng lý thuyết tập mờ bức tranh trong vấn đề suy diễn mờ.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

03/03/2017. Graphic Sequence