Bài toán nhận dạng mặt người

: 10h15, ngày 14/11/2017 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Trần Văn Thái

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các phương pháp cũng như ứng dụng của bài toán nhận dạng mặt người.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

13/11/2017. Tam giác hóa