Bài toán k-màu

: 09h30, ngày 21/11/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bài toán k-màu trong đồ thị. Bài toán tìm tập đỉnh có lực lượng lớn nhất có thể tô được bằng k-màu (k là tham số cho trước) sao cho hai đỉnh kề nhau không cùng màu. Bài toán phân tích một số đặc điểm về độ phức tạp tính toán cũng như đề xuất một số hướng tiếp cận để giải quyết bài toán.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm