Bài toán k-màu (tiếp theo)

: 09h30, ngày 28/11/2016 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục đề cập đến bài toán k-màu, thảo luận về thuật toán tham ăn cũng như giải pháp sử dụng đồ thị tăng trưởng. Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất về cận cho bài toán cũng như một số trường hợp mà bài toán có lời giải đa thức.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

20/11/2016. Bài toán k-màu