ASYMPTOTICS OF THE SCATTERED DEBYE POTENTIALS VIA A GENERALIZED CONVOLUTION.

: 09h30, ngày 14/10/2015 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Phạm Văn Hoằng

: NCS ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

HOẰNG 11.10.15 BC


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm