Approximation of Common Fixed Point of Three Multi-valued ρ-Quasi-nonexpansive Mappings in Modular Function Spaces

: 14h00, ngày 28/02/2017 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Dương Việt Thông


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm