Application of Fourier convolution

: 09h30, ngày 24/12/2014 (Thứ Tư)

: C10.208

: Seminar Giải tích

: TS. Nguyễn Minh Khoa

: Đại học Điện Lực

Tóm tắt báo cáo

TOM TAT BC


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm