Adjusted sublevel sets, normal operator, and quasiconvex programming

: 14h00, ngày 14/04/2015 (Thứ Ba)

: Phòng hội thảo 208, C10

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Nguyễn Vân Hằng


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm