Acceleration method for convex optimization over the fixed point set of a nonexpansive mapping

: 14h00, ngày 06/10/2015 (Thứ Ba)

: Phòng hội thảo 208 - C10

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Vũ Tiến Dũng


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm