A subgradient extragradient type algorithm for solving split feasibility and fixed point problems

: 14h00, ngày 12/05/2015 (Thứ Ba)

: Phòng hội thảo 208, C10

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Nguyễn Thế Vinh


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm