A self-adaptive subgradient extragradient method for solving variational inequalities in Hilbert spaces

: 14h00, ngày 13/10/2015 (Thứ Ba)

: Phòng hội thảo 208 - C10

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Nguyễn Thế Vinh


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm