A Projection-type Algorithm for Solving Generalized Mixed Variational Inequalities

: 14h00, ngày 29/12/2015 (Thứ Ba)

: Phòng xemina 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Trần Việt Anh


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm