A normal cone method for solving convex multiobjective programming problems and convex multiplicative problems

: 14h00, ngày 05/05/2015 (Thứ Ba)

: Phòng hội thảo 208, C10

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Trần Ngọc Thăng


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm