A generalized Fourier transform and convolution on time scales

: 09h30, ngày 04/11/2015 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Thị Hồng Phượng

: ĐH Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Abstract time scale PHUONG


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm