A Fourier transform on the time scales

: 14h30, ngày 01/11/2017 (Thứ Tư)

: D3106 b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Thị Hồng Phượng

: NCS ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm

29/10/2017. Ensemble Learning
13/11/2017. Tam giác hóa