A Fourier transform and convolution on the time scales

: 09h30, ngày 22/03/2017 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyễn Thị Hồng Phượng

: NCS DHBK Hà Nôi


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm