A fixed point optimization algorithm for the equilibrium problem over the fixed point set and its applications

: 14h00, ngày 10/11/2015 (Thứ Ba)

: Phòng Xêmina Viện 106B D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Trịnh Ngọc Hải


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm