A Douglas Rachford splitting method for solving equilibrium problems

: 14h00, ngày 20/10/2015 (Thứ Ba)

: Phòng Xêmina 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Trịnh Hữu Trang


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm