A class of shrinking projection extragradient methods for solving nonmonotone equilibrium problems in Hilbert spaces

: 14h00, ngày 22/12/2015 (Thứ Ba)

: Phòng xemina 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Đặng Xuân Sơn


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm