A Brain Computer Interface for Electronic Device Control

: 10h00, ngày 15/05/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Hoàng Anh

: Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về giao diện điều khiển mô phỏng não người cho các thiết bị điều khiển.


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

Xem thêm