Lịch seminar

Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

Thứ Hai
23

10/2017

Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Sáu
13

10/2017

Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Hai
09

10/2017

Tập thô mờ và phát hiện tri thức

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Machine Learning và Data Mining

Thứ Hai
16

10/2017

Thứ Ba
10

10/2017

Mô hình ARIMA

Bắt đầu: 10h15
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Ba
19

09/2017

Máy học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Bắt đầu: 10h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Các mô hình toán ứng dụng trong các hệ điều khiển và hệ sinh thái

Thứ Năm
04

12/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 2

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
27

11/2014

Direct and InDirect Competition in Multi-Patch Environment: part 1

Bắt đầu: 14h00
Địa điểm: 208-C10, ĐHBK Hà Nội (Xem chi tiết)
Thứ Năm
28

08/2014

Xem thêm+

Seminar Giải tích

Thứ Tư
18

10/2017

Discrete-time Fourier sine transform

Bắt đầu: 14h30
Địa điểm: D3. 106b (Xem chi tiết)
Thứ Tư
24

05/2017

Thứ Tư
03

05/2017

Discrete – Time Fourier sine transform

Bắt đầu: 09h30
Địa điểm: D3106 b (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán rời rạc

Thứ Ba
17

10/2017

Thứ Ba
10

10/2017

Ứng dụng của Lý thuyết đồ thị trong Mạng giao thông

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: 104 D3, ĐH BKHN (Xem chi tiết)
Thứ Ba
26

09/2017

Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị và ứng dụng

Bắt đầu: 08h30
Địa điểm: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Toán tài chính định lượng

Thứ Tư
13

09/2017

The Nominal Price Premium, Estimate

Bắt đầu: 07h00
Địa điểm: 201bis D3-5, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Xem chi tiết)
Xem thêm+

Seminar Tối ưu

Thứ Năm
24

03/2016

Thứ Năm
10

03/2016

Thứ Năm
17

12/2015

Xem thêm+