Danh sách Học viên cao học: Khóa CH2015

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàn
Nơi công tác: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Hùng Sơn
Tên đề tài: Áp dụng lý thuyết danh sách để xây dựng phần mềm quản lý tín dụng ngân hàng.
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Phan Nguyễn Bá Thắng
Nơi công tác:
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quang Thuận
Tên đề tài: Điều khiển giao thông đô thị-Một tiếp cận tối ưu
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại
Nơi công tác: Trụ sở chính, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quang Thuận
Tên đề tài: Thiết kế mạng lưới giao thông công cộng cho đô thị
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Hà Trọng Sỹ
Nơi công tác:
Người hướng dẫn khoa học: TS. Tạ Anh Sơn
Tên đề tài: Bài toán định tuyến cho mạng phương tiện giao thông
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Đào Công Ân
Nơi công tác: Ngân hàng liên doanh Việt Nga
Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Bình Minh
Tên đề tài: Tính toán giá trị tiềm năng của khách hàng trong lĩnh vực Marketting
Thông tin chi tiết:
Họ và tên: Tô Thành Đồng
Nơi công tác:
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Doanh
Tên đề tài: Tính toán ngưỡng bệnh dịch cho một lớp mô hình dịch tễ
Thông tin chi tiết:

Học viên các khóa khác

17/12/2014. Khóa CH2014
17/12/2014. Khóa CH2013B
29/04/2016. Khóa CH2016A
04/11/2016. CH2016B