Các Bộ phận

Bộ phận Hành chính:
Cô Nguyễn Thị Hải
Bộ phận Giáo vụ:
TS. Lê Đình Nam
Bộ phận Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học:
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng:
Ths. Trần Ngọc Thăng