Công đoàn Viện

  • Chủ tịch Công đoàn Viện: TS. Nguyễn Huy Trường
  • Phó Chủ tịch: TS. Hà Thị Ngọc Yến
  • Ủy viên: TS. Lê Hải Hà, ThS. Lê Kim Thư, CN. Nguyễn Thị Hoàng Hoa